1395/7/27 سه‌شنبه
شنبه 1 مهر 1402   15:06:37
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 1 مهر 1402 15:05:06

1397/4/2 شنبه
13011456100    
13011456100                                                                                         تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار

 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 13011456100
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
شرح زیرخدمت :
آزمایشگاه همکار آزمایشگاهی است که براساس تایید اداره کل استان در خصوص تطبیق ویژگی کالا یا کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری با استانداردهای ملی و یا سایر ضوابط تعیین شده از سوی سازمان با سازمان همکاری می کند.
متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ،تقاضای خود را برای اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید و اداره کل پس از بررسی تقاضا در صورت موافقت نسبت به دریافت مدارک آزمایشگاه براساس روش اجرایی اقدام می نماید و پس از تایید و تکمیل مدارک و مستندات تیم ارزیابی جهت ارزیابی آزمایشگاه اعزام می گردند و پس از ارزیابی در صورت تایید در کمیته فنی مطرح و گواهینامه تایید صلاحیت برای آزمایشگاه در زمینه ی درخواست صادر می شود و در صورت عدم تایید به آزمایشگاه مهلت داده می شود تا نواقص خود را برطرف نماید و در صورت نیاز به ارزیابی مجدد ، ارزبابی صورت می گیرد و در صورت تایید در کمیته مطرح می گردد و در صورت عدم تایید ، نامه  عدم تایید و مختومه بودن پرونده به آزمایشگاه اعلام می گردد.
ذینفعان :
واحدهای تولیدی ، ادارات کل سایر استان ها ،گمرک ، انجمن آزمایشگاههای همکار ، سازمان ملی استاندارد ، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی ، واردکنندگان و صادرکنندگان
آدرس سامانه :
اطلاعات آزمایشگاههای همکار در سامانه  naci.isiri.gov.ir  ثبت میگردد.

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
021-44416901
1 رئیس اداره تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت
 بر کیفیت
آقای زحمتکش
 
داخلی: 1279
2 کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار خانم حسنی داخلی: 1263

 
 مستندات مورد نیاز
 
قوانین و مقررات
 
سوالات متداول
 
مدت زمان انجام خدمت: حداقل سه ماه
 
هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت: 5973200 ریال به ازای صدور هر گواهینامه (هزینه ارزیابی بر اساس دامنه درخواستی متفاوت می باشد)
 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت
 
 
10011455101                                                                                    تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 13011456101
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
شرح زیرخدمت :
تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی عبارت است از تایید و انطباق توسط شخصی ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی صلاحیت آن نهاد برای انجام وظایف ارزیابی انطباق مشخص شده می باشد.
بازرسی نیز به منظور بررسی طراحی محصول ، خدمات ، فرآیند یا تاسیسات و تعیین انطباق آنها با الزامات مشخص شده یا با الزامات عمومی بر مبنای قضاوت حرفه ای انجام می شود.
ابتدا شرکت درخواست خود را به اداره کل استاندارد ارسال می نماید و پس از طرح در کمیته فنی و موافقت با درخواست ، شرکت بازرسی مدارک و مستندات لازم جهت تایید صلاحیت را به اداره کل تحویل می نماید و پس از بررسی مدارک تعیین زمان ارزیابی به شرکت اعلام می گردد و کارشناسان مربوطه جهت ارزیابی به شرکت اعزام می گردند . در صورت تایید صلاحیت و طرح در کمیته فنی گواهینامه شرکت بازرسی کالا و نمونه برداری برای شرکت صادر می گردد و در صورت عدم تایید نواقص اعلام می شود و مهلتی جهت رفع نواقص به شرکت متقاضی داده می شود و در صورت عدم برطرف کردن نواقص نامه مختومه شدن پرونده اعلام می گردد.
هدف از تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی به این دلیل است که نهادهای بازرسی ارزیابی ها را به نیابت از کارفرمایان خصوصی ، سازمان های مادر خود یا مراجع ذی صلاح با هدف فراهم کردن اطلاعات درباره ی انطباق های موردهای تحت بازرسی با مقررات استاندارها انجام می دهند.
ذینفعان :
تولید کنندگان ، صادرکنندگان ، وارد کنندگان ، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و مصرف کنندگان
 

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
021-44416901
1 کارشناس تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار خانم  شهریوری
 
داخلی: 1076
 
13011456102                                                                                    تایید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده

 

هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت:

 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت
 
 
13011456103                                                                                  تایید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 13011456103
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
شرح زیرخدمت :
مرکز آموزشی درخواست خود را از طریق سامانه به اداره کل ارائه و پس از بررسی مستندات آپلود شده در سامانه توسط  کارشناس استانی و سازمان در صورت تایید مدارک ،گواهینامه مرکز آموزشی همکار صادر و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی، مدیران فنی آزمایشگاههای همکار،صاحبان صنایع و فعالین حوزه کیفیت
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش در سامانه markaz.isiri.gov.ir  بصورت الکترونیکی انجام می پذیرد.

 
 
مسئول ارائه خدمت
ردیف
 
پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
021-4446901
1 رئیس اداره آموزش و ترویج خانم کامیاب داخلی: 1052
2 کارشناس اداره آموزش و ترویج خانم عزیزخانی داخلی: 1050
 
13011456104                                                                                 تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 13011456104
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
شرح زیرخدمت :
ثبت نام متقاضی به صورت الکترونیکی جهت شرکت در آزمون کتبی و فراخوان داده شده در سایت سازمان ملی استاندارد و سایت سازمان بخش آموزش  و پس از قبولی در آزمون مریوطه مدارک قبول شدگان در آزمون را دریافت و مطابقت می دهند در صورت تطبیق با ضوابط آئین نامه پروانه کارشناس استاندارد صادر می گردد.
ذینفعان :
اساتید هیآت علمی ، نخبگان ، مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه استاندارد با 3 سال سابقه کار ،بازنشستگان حداقل 10 سال سابقه در سازمان ،مدارک مربوطه را در سامانه karshenasan.isiri.gov.ir  آپلود و پس از تایید کارشناس استاندارد و سازمان پروانه کارشناسی صادر می گردد.
لازم به ذکر است کارشناسان استاندارد در سه حوزه آموزش و ترویج ،تدوین استاندارد و اجرای استاندارد فعالیت خواهند داشت.
آدرس سامانه :
 
karshenasan.isiri.gov.ir  
 

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
021-44416901
1 رئیس اداره آموزش و ترویج خانم کامیاب داخلی: 1052
2 کارشناس اداره آموزش و ترویج خانم عزیزخانی داخلی: 1050
 
13011456105                                                           تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی

 
 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 13011456105
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
شرح زیرخدمت :
متقاضی تایید صلاحیت از طریق کارتابل واحد تولیدی مربوطه درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته تحصیلی با فرآورده مورد تقاضا ،درخواست متقاضی توسط کارشناس اداره کل در کارتابل خویش تایید شده وتوسط سامانه به کارتابل واحد تولیدی فرستاده میشود.
پس از طی دوره های آموزشی مربوطه ،گواهینامه تایید صلاحیت از سامانه صادر صادر و در اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفییت معرفی شده توسط واحدهای تولیدی
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش بصورت الکترونیکی و از طرق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به آدرس
isom.isiri.gov.ir  انجام می پذیرد.
 

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی
 
مسئول ارائه تلفن تماس
021-44416901
 
1
رئیس اداره تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت  بر کیفیت خانم کامیاب داخلی: 1052
 
2 کارشناس تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت خانم عزیزخانی داخلی: 1050
 
 
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.