1395/7/27 سه‌شنبه
شنبه 1 مهر 1402   14:25:07
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 1 مهر 1402 13:51:20

1397/4/13 چهارشنبه
                                            10031459100    نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای(
 

 
شرح زیرخدمت 
شناسه زیرخدمت : 10031459100
عنوان زیرخدمت : نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای(
شرح زیرخدمت
کلیه متقاضیان اعم از تولیدکنندگان باسکول های جاده ای و صاحبان آنها از طریق سامانه نسبت به ثبت درخواست آزمون در سامانه اندازه شناسی اقدام نموده و اداره کل پس از بررسی درخواست آن را به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون از طریق سامانه ارجاع می دهد.آزمایشگاه پس از انجام آزمون بر اساس استاندارد ملی مربوطه نتیجه آزمون را در سامانه اندازه شناسی ثبت مینماید و اداره کل با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه جهت مراجعات بعدی نگهداری میکند.در صورت مردودی نیز اقدامات لازم جهت تعهد اصلاح ، تعمیر یا توقیف باسکول توسط اداره کل صورت میگیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به جز بخش آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تحت وب اندازه شناسی به آدرس  nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان : 
تولید کنندگان ، وارد کنندگان ، مصرف کنندگان ، تجار و کلیه افرادی که در داد و ستد عمومی از باسکول های همکف جاده ای استفاده میکنند.

 
مسئول ارائه خدمت
ردیف
 
پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
1517
1 رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی  خانم فرزان داخلی: 1388
 
مستندات مورد نیاز: گواهی نامه پروانه کاربرد علامت استاندارد nmci.isiri.gov.ir
 
قوانین و مقررات
 
سوالات متداول
 
مدت زمان انجام خدمت:
 
هزینه های مورد نیاز برای  دریافت خدمت: 
 
نمودار و مراحل گردش کار
 
نظر سنجی
 
ثبت شکایت
 
                                        

 
10031459101                                  پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)

 
 
شرح زیرخدمت
شناسه زیرخدمت : 10031459101
عنوان زیرخدمت : پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)
شرح زیرخدمت
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها کلیه وسایل سنجش و توزین که در دادو ستد عمومی به کار میروند مشمول اندازه شناسی قانونی بوده و سالی یکبار مورد آزمون ادواری قرار میگیرند.بر اساس دستور العمل مربوط اداره کل در خواست آزمون در مناطق مختلف شهری و روستایی را در سامانه اندازه شناسی ثبت و به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون ارجاع میدهد .آزمایشگاه با دریافت درخواست الکترونیکی در کارتابل خود در سامانه به واحد های صنفی در سطح شهر ها و روستاها مراجعه و نسبت به انجام آزمون اقدام می نماید و نتیجه را آزمون را در سامانه ثبت مینماید .اداره کل نیز با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه نگهداری میکند. درصورت مردودی نیز اقدامات لازم جهت تعهد اصلاح ، تعمیر یا توقیف وسایل سنجش و توزین سبک توسط اداره کل صورت میگیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری سازمان در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به غیر از آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه شناسی به آدرس nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
 
 ذینفعان این زیر خدمت تولید کنندگان ، واردکنندگان ،مصرف کنندگان ،تجار ، کسبه و کلیه افرادی که در دادوستد عمومی از وسال سنجش و توزین سبک مانند ترازو و غیره استفاده می کنند ، میباشند.

 
     
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
1517
1 رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی خانم فرزان داخلی: 1388
   10031459102                                                                                     آزمون نازلهای سوخت مایع

 
 
شرح زیرخدمت
شناسه زیرخدمت : 10031459102
عنوان زیرخدمت : آزمون نازلهای سوخت مایع
شرح زیرخدمت
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، نازل های سوخت مایع مشمول اندازه شناسی قانونی بوده و حداقل دو بار در سال مورد آزمون ادواری قرار میگیرند.بر اساس دستورالعمل مربوطه اداره کل در خواست آزمون جایگاه های سوخت را در سامانه اندازه شناسی قانونی ثبت و به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون ارجاع میدهد. آزمایشگاه نیز با دریافت درخواست آزمون در کارتابل خود در سامانه  با مراجعه به جایگاه های عرضه سوخت نسبت به انجام آزمون اقدام نموده و نتیجه آزمون را در سامانه ثبت می نماید.
اداره کل با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه نگهداری می کند.در صورت مردودی نازل سوخت، نازل سوخت از دسترس استفاده خارج شده تا تعمیر گشته و مجددا با درخواست الکترونیکی اداره کل آزمون آن انجام میپذیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه فرآیندهای
  این زیر خدمت  به غیر از بخش آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه شناسی به آدرس  nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان : 
ذینفعان این زیر خدمت جایگاه های عرضه سوخت مایع و صاحبان خودرو ها میباشند.

 
     
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
1517
1 رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی خانم فرزان داخلی: 1388

 
 

 
 
 
10031459103                                                                       نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک

 
شرح زیرخدمت
شناسه زیرخدمت : 10031459103
عنوان زیرخدمت : نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک
شرح زیر خدمت :
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها کلیه وسایل سنجش و توزینی که در دادو ستد عمومی به کار می روند باید به وسیله پلمب گذاری ، نشانه گذاری شوند.لذا اداره کل استاندارد با ثبت درخواست تهیه پلمب از مزکر اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها پلمب های مربوطه را تحویل گرفته و به دو حالت یکی تولید کننده ترازو و دیگری آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون دوره ای اوزان سبک تحویل میدهد تا آنها نسبت به پلمب گذاری وسایل توزین سبک اقدام نمایند و نسبت به ثبت سریال پلمب ها و دستگاه های نشانه گذاری شده با آنها در سامانه اندازه شناسی اقدام می کنند. بدین وسیله این پلمب گذاری وسایل توزین سبک قابل ردیابی جهت اعمال نظارت های بعدی خواهد بود .
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد ، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به غیر از پلمب گذاری به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه‌شناسی به آدرس  آدرس nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
ذینفعان این زیر خدمت تولید کنندگان ، وارد کنندگان ، صاحبان وسایل توزین سبک  میباشند.
 
   
مسئول ارائه خدمت
ردیف پست سازمانی مسئول ارائه تلفن تماس
1517
1 رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی خانم فرزان داخلی: 1388

 
 

 
 
 
 
 
 
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان ملی استاندارد می باشد
.