دسترسي سريع

ارتباط با معاونين و روساي واحدها
1397/3/9 چهارشنبه
شماره تماس ايميل سازماني مدير/ مسئول نام حوزه
49983332

 آقای طاهری

مدير كل
49983553
 
آقای سادات عسکری معاون گمرک
49983311

m.zahmatkesh@tehranstandard.ir

آقاي زحمتکش

معاون استاندارد سازي و آموزش
49983445

آقای سالم

معاون منابع انساني و پشتيباني
49983808 49983808 49983433
 
آقای باقری اداره حراست
49983321

e.beman@tehranstandard.ir

خانم نراقی خانم بمان

اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها
49983233

m.hashemi@tehranstandard.ir

آقاي هاشمي

اداره امور حقوقي و پاسخگويي به شكايات
49983155

f.sarvari@tehranstandard.ir

خانم سروری اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت
49983140 m.fadaee@tehranstandard.ir

آقای فدایی

اداره ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي
49983222

m.ahmadi@tehranstandard.ir

آقاي احمدی

اداره نظارت بر اجراي استاندارد
49983600

m.karimi@tehranstandard.ir

خانم كريمي

اداره امور آزمايشگاهها
49983315

m.farzan@tehranstandard.ir

خانم فرزان

اداره آموزش و ترويج  استاندارد
49983313

m.naraghi@tehranstandard.ir

خانم نراقی

اداره  هماهنگي امور تدوين استاندارد
49983455

m.kazemi@tehranstandard.ir

آقای کاظمی

اداره توسعه منابع انساني و بودجه
49983800

m.ghasemzadeh@tehranstandard.ir

خانم قاسم زاده

اداره امور ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي
49983000

nsm.taghizadeh@tehransatandard.ir

خانم تقي زاده

اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
49983123 h.ahmadi@tehranstandard.com خانم احمدی مسئول دبیرخانه