دسترسي سريع

شناسنامه خدمت
1398/1/28 چهارشنبه
معرفي خدمات اداره كل استاندارد استان تهران

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و واحد پاسخگوی خدمت
10031455100 تدوين استانداردهاي ملي الکترونیکی راهنما لینک زیرخدمت سامانه جامع تدوین استاندارد ملی
سوالات متداول
بیانیه سطح توافق خدمت اداره تدوین سرکارمسعود :49983215
 
10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) الکترونیکی راهنما لینک زیرخدمت مشارکت در تدوین استاندارد بین المللی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره تدوین سرکارخانم مسعود:49983215
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
 
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه جامع مرکزملی تایید صلاحیت ایران

سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت-سرکارخانم سروری:49983155


اداره اجرای استاندارد
جناب آقای احمدی:49983222
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ملی مرکز تایید صلاحیت ایران

سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت-سرکارخانم سروری:49983155
اداره اجرای استاندارد جناب آقای احمدی:49983222
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ملی مرکزتایید صلاحیت ایران سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سوالات متداول
بیانیه سطح توافق خدمت
اداره آموزش 
سرکارخانم فرزان :49983315
 
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد الکترونیکی راهنما
راهنما
لینک زیر خدمت بانک اطلاعاتی کارشناسان استاندارد

سامانه جامع تدوین استاندارد ملی
سوالات متداول
بیانیه سطح توافق خدمت
اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت-سرکارخانم حسنی:49983153
 
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت
 
اداره آموزش 
سرکارخانم فرزان:49983315
 
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ملی مرکز تایید صلاحیت ایران سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP) الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ملی مرکز تایید صلاحیت ایران سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ملی مرکز تایید صلاحیت ایران سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت متولي سازمان ملي استاندارد
10031457000 نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
 
10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی:49983222
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر سامانه سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی:49983222
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل الکترونیکی راهنما لینک زیر سامانه سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی:49983222
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور الکترونیکی راهنما لینک زیر سامانه سامانه مدیریت بازرسی آسانسور و پلکان برقی سوالات متداول
بیانیه سطح توافق خدمت
اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی:49983222
 
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی سوالات متداول
بیانیه سطح توافق خدمت
اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی:49983222
 
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اندازه شناسی و اوزان ومقیاس ها
سرکارخانم بمان:49983323
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت
 
اداره اجرای خدمات 
جناب آقای احمدی:49983222
 
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد
جناب آقای محمودی49983220
10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد 
49983223
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات اداره اجرای استاندارد
سرکارخانم نامدار:49983263
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات اداره اجرای استاندارد 
جناب آقای احمدی: 49983222
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای استاندارد
جناب آقای فلاح زاد49983204
13011458000 ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
 
13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي) الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه صادرات و واردات سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی
سرکار خانم عادل زاده49983141
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده
( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره
)
الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه صادرات و واردات سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی
سرکار خانم عادل زاده49983141
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت سرکار خانم مجتهد
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه صادرات و واردات سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی
سرکار خانم عادل زاده49983141
10031459000 ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
 

 

 
10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمات  اداره اوزان و مقياسها سرکار خانم بمان:49983323
 
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اوزان و مقياسها سرکار خانم بمان:49983323
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اجرای خدمات 
جناب آقای احمدی: 49983222
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك) الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اوزان و مقياسها سرکار خانم بمان:49983323
10031459104 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره اوزان و مقياسها سرکار خانم بمان:49983323
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه اندازه شناسی قانونی سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه ترویج استاندارد سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره آموزش و ترویج استاندارد سرکارخانم نراقی:49983313
18051941000 آموزش استاندارد سازي
 
18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه مدیریت یکپارچه آموزش سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره آموزش 
سرکار خانم فرزان49983315
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه مدیریت یکپارچه آموزش سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره آموزش 
سرکار خانم فرزان49983315
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت الکترونیکی راهنما لینک زیر خدمت سامانه مدیریت یکپارچه آموزش 

سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
سوالات متداول بیانیه سطح توافق خدمت اداره آموزش 
سرکار خانم فرزان49983315