دسترسي سريع

راهبرد مشاركت الكترونيكي
1398/1/18 یکشنبه
با توجه به اینکه تمام سامانه های تخصصی اداره کل استاندارد تهران به صورت ملی می باشد لذا مشارکت الکترونیکی نیز در سطح ملی انجام می گیرد.
 سازمان ملی استاندارد جهت رعایت حقوق شهروندی در راستای خدمات تخصصی سازمان که در سامانه های تخصصی نمود پیدا میکند و با احترام به نظرات نخبگان و آحاد مردم جهت شفاف سازی و رفع نیازهای آنان اقدام به تهیه پیش نویش نقشه راه سامانه های تخصصی خود می نماید. شهروندان می توانند به مدت دوهفته نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد خدمت مربوطه  اعلام نمایند.این نظرات و پیشنهادها توسط تیم تخصصی سامانه های مورد نظر بررسی شده و نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر  و اصلاح موارد، اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.