social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

چهارشنبه1401/8/18

08:21:0

1017

تمدید فراخوان واگذاری بازرسی، نمونه برداری، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه

فراخوان واگذاری بازرسی، نمونه برداری، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه 
اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد فرآیندهای "بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران" و "بازرسی، نمونه برداری، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه" را طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط (طبق اسناد فراخوان) واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان  حداکثر تا  پایان وقت اداری روز 29آبان 1401 نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، در پاکت های مهر و موم شده و طی نامه مکتوب به آدرس: تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد اداره کل استاندارد تهران قسمت دبیرخانه اقدام نمایند.
شایان ذکر است ، هزینه چاپ اگهی بر عهده برگزیدگان فراخوان می باشد.